Contract

Contract de prestări servicii medicale


Numărul și data vor fi generate automat, la finalul documentului, în momentul semnării.
 
1. PĂRȚILE

HOLISTIC LOUNGE SRL, persoană juridică română cu sediul în România, jud. Timiș, Sat Dumbrăvița, Com. Dumbrăvița, Str. Fizicii nr. 8, înregistrată la ORC Timiș sub nr. J35/1825/2012, având CUI 30480920 și fiind reprezentată legal prin administrator, dna. dr. Oana Codruța Miloicov Băcean, − denumit în continuare ca și: „HL”

și

Dl/Dna. , cetățean român cu domiciliul în România, jud. , oraș/localitate , adresa , identificat cu CI, seria , nr. , având CNP , emis de la data de cu valabilitate până la data de , − denumit în continuare ca: „Clientul”

denumite în continuare separat „Partea” și împreună „Părțile”, au convenit încheierea prezentului Contract de prestări servicii („Contractul”) în următoarele condiții:

2. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1 Obiectul principal al Contractului, constă în furnizarea serviciilor de evaluare și terapie holistică personalizată, precum și evaluare energetică și terapie cu aparatul SCIO, conform solicitării și înțelegerii cu Clientul, fiind denumite în continuare ca “Serviciul sau Serviciile”.
2.2 Obiectul conex și secundar al Contractului constă în vânzarea de dispozitive Q-Vibe și produse constând în uleiuri esențiale, fiind denumite în continuare ca “Bunul sau Bunurile”. 
Serviciile și/sau Bunurile achiziționate de Client de la HL se vor regăsi în Anexa 1, atașată prezentului Contract.

3. DURATA
Contractul este valabil până la îndeplinirea Obiectului (principal și/sau conex) pentru care a fost încheiat.

4. CONTRAVALOAREA SERVICIILOR PRESTATE/BUNURILOR ACHIZIȚIONATE
Contravaloarea Serviciilor și/sau a Bunurilor achiziționate de către Client se va regăsi în Anexa 1 a prezentului Contract. Plata contravalorii Serviciilor și/sau Bunurilor se va putea face în numerar și/sau prin virament bancar în contul indicat de către HL, după cum Părțile agreează de comun acord.

5. OBLIGAŢIILE PĂRȚILOR
HL se obligă să:
− furnizeze Serviciile și/sau Bunurile la care s-a angajat față de Client, conform celor agreate de către Părți;
− transmită proprietatea precum și să predea Bunul vândut, Clientului;
− să transmită Bunul în stare nouă și bună de funcționare;
− informeze Clientul cu privire la eventualele riscuri asociate cu folosirea Bunurilor sau a Serviciilor;
− informeze și să instruiască corespunzător Clientul cu privire la modalitatea corectă de utilizare a Bunurilor și a Serviciilor achiziționate;
− garanteze Clientul contra viciilor ascunse ale Bunurilor.
Clientul se obligă:
− să achite contravaloarea Serviciilor prestate la termenele si in condițiile stabilite în Contract;
− să achite contravaloarea Bunului achiziționat conform celor detaliate în Anexa 1;
− să anunțe de îndată HL cu privire la orice defecțiuni și/sau vicii pe perioada de utilizare a Serviciilor sau a Bunurilor;
− să folosească Bunurile și/sau Serviciile achiziționate conform instrucțiunilor primite de la HL;
− să ia la cunoștință, să respecte prevederile agreate în Anexa 2 a prezentului Contract.

6. CONFIDENȚIALITATE
Niciuna din Părți nu va dezvălui vreunei persoane fizice, juridice sau unei alte entități – atât în cursul executării, cât și după încetarea prezentului Contract – informații referitoare la cealaltă Parte sau informații referitoare la activitățile în legătură cu Serviciile prestate și Bunurile furnizate, informații având caracter confidențial sau considerate a fi confidențiale, cu excepția autorităților competente, cu precizarea că și acestea vor fi ținute de obligația de respectare a confidențialității. În situația încălcării prevederilor acestei clauze, partea în culpă va fi obligată la repararea prejudiciului cu daune-interese.
Termenul informații confidențiale nu include informații, care (i) la data dezvăluirii acestora erau accesibile publicului și cunoscute de acesta, (ii) Părții care le-a primit i- au parvenit dintr-o sursă căreia nu îi era interzis prin nici un fel de o obligație legală, contractuală sau fiduciară să dezvăluie această informație, sau din orice altă sursă neconfidențială, (iii) Părțile, reprezentanții sau consultanții acestora au descoperit singuri aceste informații. Cu excepția aplicării vreunui caz indicat la articolul precedent, o Parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte Părți:
a) de a face cunoscut Contractul sau orice prevedere a acestuia unei terțe părți, în afara persoanelor implicate în îndeplinirea Contractului;
b) de a utiliza informațiile și documentele obținute sau la care are acces în perioada de derulare a Contractului, în alt scop decât acela de a-și îndeplini obligațiile contractuale.
Dezvăluirea oricărei informații, față de persoanele implicate în îndeplinirea Contractului, se va face confidențial și se va extinde numai asupra acelor informații necesare îndeplinirii Contractului.
Prelucrarea datelor cu caracter personal are loc cu respectarea Regulamentului (UE) 679/2016 și a Legii 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679, Părțile declarând că sunt aliniate cerințelor legislației aplicabile în materia protecției datelor cu caracter personal și că au luat măsuri tehnice și organizatorice pentru securitatea datelor cu caracter personal prelucrate.

7. CORESPONDENŢĂ. DOVADA PRIMIRII.
Orice notificare va fi transmisă prin mijloace care să permită dovada trimiterii și a datei primirii, la adresa specificată în antetul prezentului Contract sau la o altă adresă comunicată de fiecare Parte ca fiind a sa. Mijloacele de transmitere acceptate sunt: predare manuală, transmitere prin curierat rapid, scrisoare recomandată cu confirmare de primire și servicii de curierat rapid recunoscute la nivel internațional, E-mail scris cu confirmare de primire și trimitere. Orice astfel de transmitere va fi considerată valabilă:
• Dacă este livrată la adresele menționate prin predare manuală, fie prin mesager sau expediată printr-un serviciu de curierat rapid, va fi considerată ca primită la adresa pe care fiecare dintre Părți a menționat-o la pagina 1, dacă a fost primită în timpul programului normal de activitate sau în ziua lucrătoare următoare, dacă a fost primită în afara programului obișnuit de lucru.
• Dacă este livrată prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire: atunci când ajunge la adresa de destinație sau cel mai târziu în decurs de 7 zile ulterioare notificării rămase fără răspuns, emise de Oficiul Poștal.
• Dacă este trimisă prin E-mail: atunci când este efectiv primită de cealaltă parte conform confirmărilor de predare și primire.

8. RECLAMAȚII
Reclamațiile se transmit pe orice cale de comunicare, exclusiv în formă scrisă. Reclamațiile cantitative se transmit în scris în termen de max. 14 zile lucrătoare de la recepția bunurilor.
Reclamațiile calitative se transmit în scris în termen de max. 14 zile lucrătoare de la recepția bunurilor.
Reclamația va fi însoțită de date concrete legate de numărul comenzii, numărul facturii, bunul livrat, motivul reclamației și cauzele presupuse a fi condus la reclamație. HL are obligația ca în termen de max. 7 zile calendaristice de la primirea reclamației, să răspundă, trimițând punctul său de vedere, sau să decidă una din următoarele posibilități:
a) Remedierea Bunurilor reclamate pe cheltuiala sa;
b) Acordarea unui rabat;
c) Trimiterea în max. 5 zile calendaristice de delegați la fața locului pentru constatarea temeiniciei reclamației și rezolvarea acesteia.
În caz de neînțelegere între Părți cu privire la cele menționate, Părțile se vor putea adresa instanței de judecată competente, conf. dispozițiilor din prezentul Contract.

9. FORȚA MAJORĂ
Nici o Parte nu va fi răspunzătoare pentru întârzieri în executare sau neîndeplinirea obligațiilor asumate, generate de un eveniment care nu poate fi prevăzut sau prevenit în mod rezonabil, incluzând fără nicio limită, acte ale naturii, trăsnete, cutremure, incendii, inundații, epidemii, acte ale inamicilor publici – teroriști, războaie, lovituri de stat, insurecții. Perioada de timp cât va dura orice caz de forță majoră va fi indicată în mod precis. Dacă perioada de timp menționată mai sus durează mai mult de 30 (treizeci) de zile calendaristice, oricare dintre Părți va avea dreptul să denunțe prezentul Contract fără nicio răspundere față de cealaltă Parte. 
Exonerarea de răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor asumate în baza prezentului Contract, operează pentru Partea care invoca forța majoră, dacă:
• notifică celeilalte Părți existenta și data apariției evenimentelor sau împrejurărilor de forță majoră în termen de 5 zile calendaristice de la apariția acestora, prin mail, fax, telex sau scrisoare recomandată; și
• transmite celeilalte Părți, prin scrisoare recomandată, în termen de 10 zile calendaristice de la data încetării evenimentelor de forță majoră, certificatul de forță majoră eliberat, pe baza de documentație, de către Camera de Comerț și Industrie Teritorială de la locul producerii evenimentului de forță majoră, certificat ce va atesta că evenimentele si împrejurările invocate constituie „forță majoră”, fiind imprevizibile și de neînlăturat și că perioada de desfășurare a evenimentelor și împrejurărilor de forță majoră, menționând data începerii și încetării lor.

Dacă Partea care invocă forța majoră nu procedează la notificarea celeilalte Părți, în condițiile prevăzute mai sus, va suporta toate daunele provocate celeilalte Părți.

10. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR
Contractul va fi supus legii române în vigoare. Orice controversă sau dispută apărută între Părți, născută din sau în legătură cu acest Contract, sau cu aplicarea sau interpretarea acestuia, sau din cauza unei pretinse încălcări, neîndepliniri a obligațiilor și a prevederilor sale, va fi rezolvată pe cale amiabilă în termen de 15 zile calendaristice de la semnalarea în scris a acesteia, de către oricare din Părți, cu excepția situațiilor în care soluționarea cauzei ar fi urgentă și ar exista riscul pierderii unui drept pentru una sau ambele Părți.
În cazul în care nu se va ajunge la un acord în termenul mai sus menționat, la alegerea creditorului obligației neexecutate, litigiile vor fi soluționate instanțele judecătorești de drept comun.

11. TERMEN SPECIAL DE PRESCRIPȚIE
Orice pretenții ale Părților, din sau în legătură cu prezentul Contract, trebuie valorificate în scris în termen de 1 (un) an de la data scadenței. O valorificare ulterioară a acestora fiind exclusă.

12. PREVEDERI FINALE
Prezentul Contract alături de anexele sale conțin doar clauze negociate și reprezintă înțelegerea dintre Părți cu privire la Bunurile și/sau Serviciile furnizate. Prezentul Contract prevalează față de orice înțelegeri anterioare între Părți. Părțile declară că au reprezentarea integrală a obligațiilor din prezentul Contract, pe care și le asumă în totalitate și în consecință vor semna orice documente necesare pentru ca prezentul Contract și/sau fiecare clauză în parte să își producă integral efectele. Orice amendamente sau modificări ale prezentului Contract nu vor fi valabile decât dacă sunt făcute în scris și semnate de reprezentanții legali ai ambelor Părți.
Faptul că o Parte la prezentul Contract a renunțat să își exercite drepturile derivând din încălcarea de către cealaltă Parte a oricăror prevederi ale prezentului Contract nu va fi interpretat ca reprezentând o renunțare în legătură cu orice altă încălcare, anterioară sau posterioară, a aceleiași sau a altor prevederi ale Contractului. Exercitarea sau executarea oricărui drept sau remediu sau a mai multora nu va exclude exercitarea sau executarea oricărui alt drept sau remediu. Se aplică termenele de prescripție prevăzute în prezentul Contract. În cazul în care nu s-a prevăzut un termen de prescripție convențional, se aplică termenele legale.
În cazul în care oricare prevedere a acestui Contract nu va produce efecte (este nulă) fie integral sau parțial, sau dacă prevederile își vor pierde pe parcurs valabilitatea sau dacă prezentul Contract are orice fel de lacune, celelalte prevederi nu vor fi afectate în nici un fel. În vederea înlocuirii prevederii nule, respectiv pentru a acoperi lacuna se consideră că Părțile au agreat ca prevederea respectivă să fie înlocuită cu reglementarea legală, care corespunde cât mai mult posibil, cu intenția Părților sau care ar corespunde intenției pe care Părțile ar fi avut-o, luând în considerare scopul și semnificația Contractului, în ipoteza în care ar fi cunoscut nulitatea prevederii respective sau a lacunei.
Titlurile secțiunilor din prezentul Contract au doar scop de referință și nu vor afecta în niciun fel înțelesul sau interpretarea Contractului.
Prin semnarea prezentului Contract, Clientul aderă la termenii și condițiile generale de contractare ale HL disponibile pe site-ul acestuia, respectiv pe site-ul https://www.healthyvibe.ro/. Pentru evitarea oricărui dubiu, în măsura în care o anumită prevedere sau o anumită clauză din acest Contract ar contraveni prevederilor din politica de termene și condiții publicată pe site, aceasta din urmă va avea prevalență și se va aplica ca atare, înlocuind acea clauză din Contract care i-ar contraveni.
În cazul în care în prezentul Contract nu se precizează că termenele se calculează pe zile lucrătoare, calculul se face pe zile calendaristice.
Prezentul Contract intră în vigoare, la data semnării lui și a fost încheiat în 2 (două) exemplare originale, 1 (un) exemplar original pentru HL și 1 (un) exemplar original pentru Client.
Anexele Contractului constituie parte integrantă din acesta:
• Anexa 1 - Lista Servicii și Bunuri;
• Anexa 2 - Informații și date Client.

ANEXA 1 – LISTĂ SERVICII ȘI/SAU BUNURI LA CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII

Specificația Serviciului și/sau a Bunului furnizat de către HL, Clientului.

Alege serviciul1) În toate cazurile, atât în situația Serviciilor cât și a Bunurilor, prețul aferent acestora va fi achitat de către Client la momentul semnării Contractului.
2) Prin excepție, în situația în care Serviciile au un caracter succesiv, prețul aferent reîncărcărilor dispozitivului Q-Vibe, se achita la momentul fiecărei reîncărcări.
3) În eventualitatea cazului în care Clientul nu achită prețul la scadența agreată de către Părți, Clientul va datora HL o sumă penalizatoare pe zi de întârziere în cuantum de 0.1% pe zi de întârziere, înafara de cazul în care părțile au agreat altfel, în scris.
4) Prin semnarea prezentei Anexe, Clientul confirmă că a primit Bunul/Bunurile și/sau i sa prestat Serviciile conform selecției de mai sus.

ANEXA 2 – INFORMAȚII ȘI DATE CLIENT LA CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII

Grupa de sânge:

RH:

Prin semnarea Contractului, confirm în mod expres faptul că cele declarate prin prezenta Anexă sunt adevărate și că nu am omis niciun aspect considerat relevant, precum și faptul că am adus la cunoștința HL faptul că am avut și/sau că am fost afectat de una sau mai multe din următoarele situații:

Observații:  

Alergii la următoarele medicamente sau substanțe:  
Hipersensibilitate a pielii la următoarele substanțe:  
Altele:  

Prin prezenta îmi asum răspunderea pentru informațiile date și confirm că voi utiliza Serviciile și Bunurile astfel cum am fost instruit și informat de către HL. Înțeleg că trebuie să iau în considerare sfatul medicului înainte de a utiliza/beneficia de Serviciile și Bunurile care fac obiectul Contractului.

ÎN VIRTUTEA CELOR DE MAI SUS, Părțile au încheiat prezentul Contract prin reprezentanții lor autorizați la data menționată mai sus.

CLIENT

Leave this empty:

Signature arrow sign here

Signed by Oana Codruța Băcean Miloicov
Signed On: April 15, 2024


Signature Certificate
Document name: Contract de prestări servicii medicale
lock iconUnique Document ID: 17b4324afbf3e471913173d89c75eb493b9d9cc8
TimestampAudit
September 21, 2023 8:27 am EESTContract de prestări servicii medicale Uploaded by Oana Codruța Băcean Miloicov - contracte@healthyvibe.ro IP 188.26.106.189